ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ท่านสามารถติดต่อเทศบาลเมืองชัยนาทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังนี้ (1) E-Mail: saraban@chainatcity.go.th (2) ระบบ e-Services ทาง website http://chainatcity.go.th/CTM/eServices.htmlงานบริการประชาชนระบบออนไลน์

E-Services

งานบริการประชาชน

ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้

งานบริการตัดต้นไม้

กองสาธารณสุข

แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ

งานไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

ส่งข้อความให้ประกาศเสียงตามสาย

ประกาศเสียงตามสาย

งานประชาสัมพันธ์

CTM e-Services

ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตต่างๆ


ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท

ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักปลัดเทศบาล

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

สำนักปลัดเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจ

งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม (My Events)

Image

วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2566" โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลสรรคบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายให้ความรู้และมี กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฏา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย/โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ครอบครัวสุขสันต์พอเพียงมีสุข" โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทร่วมบรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาทร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Image

ภาพกิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเมตตาร่วมใจและชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
Image

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาท เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดกองทุนคนรุ่นใหม่จากไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยและโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันจันทร์ที่ 24 กรกรฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิถีใหม่ผู้สูงวัยในชุมชน โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท สนับสนุนโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ (ท่าแจง)
Image

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทันชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น ให้กับประชาชน ในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Image

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก " (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครอบครัวสามวัยปลอดภัยจากยาเสพติด ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาทให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
Image

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณซอยบ้านกล้วย2 เขตเทศบาลเมืองชัยนาท มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง เบื้องต้นเทศบาลเมืองชัยนาทได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นางวรรณา สุขเนียม บ้านต้นเพลิงจำนวน 59,300 บาท/นายกิตติ แหยมไทย จำนวน 30,110 บาท และนางขนิษฐา สีไพสน จำนวน 4,780 บาท ตามระเบียบของทางราชการ
Image

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
Image

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570
Image

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
Image

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
Image

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุ"เลิกล้ม" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพเชิงรุก งานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา โดยกิจกรรมดังกล่าาวจัดทุกเดือนๆละ1ครั้ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามวัน/เวลาได้ทาง Page Facebook เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยพลังต้นกล้าแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Image

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาออกแบบพื้นที่เฉพาะ ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
Image

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.เตรียมความพร้อมเปิด"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566" โดยจัดให้มีการอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และปศุสัตว์อำเภอหันคา

ข้อมูลพื้นฐาน

Structure Data

โครงสร้างส่วนราชการ(ฝ่ายการเมือง)

Government structure

ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง

โครงสร้างส่วนราชการ(ฝ่ายข้าราชการประจำ)

Government structure

ตำแหน่งที่มาจากการสอบบรรจุแต่งตั้งโอน(ย้าย)

ข้อมูลผู้บริหาร

Executive information

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 1ตุลาคม 2565


อำนาจหน้าที่

Authority

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาอำนาจ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Related laws

กฎหมายที่ให้อำนาจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ


สภาเทศบาลเมืองชัยนาท

Municipal Council

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท


การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานในสังกัดเทศบาล


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)9 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ รัศมี รองปลัดเทศบาลเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (95 คะแนน ขึ้นไป)ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับชาติ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพียงเข้าไปที่เว๊บไซต์ http://itas.nacc.go.th


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ฐานข้อมูลประชากร

ฐานข้อมูลตลาด

ฐานข้อมูลสุนัข/แมว

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลผู้พิการ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา

ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่

ฐานข้อมูลขยะ

กิจกรรมการควบคุมยาสูบ