ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เขต 3
(แทนตำแหน่งว่าง)
ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 

ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส

Chainatcity.go.th