• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


7 มกราคม 2562 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42674.KB
25 ธันวาคม 2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 339KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) 7258KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 7034KB
11 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 20435 KB
29 มกราคม 2562 ประกาศเทศบาลเมืองชัยนาทประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 16487KB
14 มกราคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 856KB
8 มกราคม 2562 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 617KB
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โครงก...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประ...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานไ...