• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


25 ธันวาคม 2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 339KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) 7258KB
24 ธันวาคม 2561 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 7034KB
21 ธันวาคม 2561 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 7096KB
8 มกราคม 2562 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 617KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42674.KB
7 มกราคม 2562 ประกาศ ส่งข้อมูลสาระสำคัญของเดือนธันวาคม 2562 325 KB
20 ธันวาคม 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 693KB
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานไ...
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประช...
วิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหว...