• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


14 พฤศจิกายน 2561 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท 14166.KB
1 พฤศจิกายน 2561 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา 14246 KB
11 ตุลาคม 2561 ประกาศ ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี พ.ศ.2561 7528
1 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7110 KB
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562 (เพิ่มเติมครั้งที่3) 1345KB
1 พฤศจิกายน 2561 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา 14246KB
31 ตุลาคม 2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมคร้้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2561 753KB
18 ตุลาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562(เพิ่มเติมครั้งที่1) 827 KB
มหกรรมเต้นบาสโลป (ไม่จำกัด) มหาชน เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับอำเภอเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมเต้นบาสโลปนำโดยท่านนายอำเภอเมืองชัยนาทและท่านนายกเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพขอ...
วันปิยมหาราชเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการห...
กิจกรรมปั่น car free day เทศบาลเมืองชัยนาท
โครงการปั่นจักรยานดูแลรักษาต้นไม้เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน วันที่ 22 กันยายน 2561จังหวัดชัยนาท...