ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความมั่นคงและประชาชนทั่วไปใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้การแต่งกายเสื้อสีเหลืองแทนแบบฟอร์มได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง
การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดิน-วิ่ง ชัยนาทเมืองสุขภาพ


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA2023)ประจำปีงบประมาณ 2566


ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
Anti-Bribery Policy


ช่องทางการติดต่อกับเทศบาลเมืองชัยนาท


#(Click)ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(OSS) #(Click)งานบริการประชาชนระบบ e-Service #(Click)งานขอรับใบอนุญาตระบบCTM e-Service


ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567


นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบริการประชาชนระบบ On Line

คำเตือน

ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ภาพกิจกรรม (My Events)


Image

8 พฤษภาคม 2567นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน เขตเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมี นายทรงพล วรรณลพ ส.จ. นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

1 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(kick off big cleaning day)
Image

26 เมษายน 2567 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
Image

24 เมษายน 2567คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อร่วมกิจกรรมใน“วันเทศบาล”เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี
Image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาทในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

22-26 เมษายน 2567 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตามวันและเวลาที่กำหนด
Image

กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 13 เมษายน 2567
Image

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
Image

10 เมษายน 2567 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ
Open Data
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ฐานข้อมูลประชากร

ฐานข้อมูลตลาด

ฐานข้อมูลสุนัข/แมว

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลผู้พิการ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา

ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลน้ำเสียในชุมชน

ฐานข้อมูลขยะ

กิจกรรมการควบคุมยาสูบ