คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (มาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

01.คู่มือการปฎิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
02.มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
02.มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
04.มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
05.มาตรฐานสะพาน
06.มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
07.มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
08.มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
09.มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
10.มาตรฐานทางระบายน้ำ
11.มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
12.มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
13.มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14.มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
15.มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
16.มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
17.มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
18.มาตรฐานหอกระจายข่าว
19.มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
20.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
21.มาตรฐานหอพัก
22.มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
23.มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
24.มาตรฐานการควบคุมอาคาร
25.มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
26.มาตรฐานการวางผังเมือง
27.มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
28.มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
29.มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
30.มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
31.มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
32.มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
33.มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
34.มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
35.มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
36.มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
37.มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
38.มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
39.มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
40.มาตรฐานการตลาด
41.มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
42.มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
43.มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
44.มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
45.มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
46.คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังพัสดุ
47.คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
48.คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
49.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

Chainat Town Municipality