Legal regulations related to local government organizations

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

/
 1.     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562
 2.     ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 3.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570
 4.     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256
 5.     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 6.     พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 7.     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
 8.     พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 9.     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 10.     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 11.     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 12.     พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 13.     พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 14.     พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
 15.     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 16.     พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 17.     พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 18.     พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2560
 19.     พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 20.     พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2-ฉบับที่4)
 21.     พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5)พ.ศ.2558
 22.     กฎกระทรวง(ฉบับที่ 69)พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 23.     กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อติดตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558
 24.     พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2562
 25.     พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.2535
 26.     พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558
 27.     พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 28.     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 29.     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ.2561
 30.     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 31.     พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2534
 32.     กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ออกตามความใน พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 33.     พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
 34.     พระราชบัญญัติ การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565