Mobirise Website Builder

ฐานข้อมูล
น้ำเสียในชุมชน

กองช่าง
เทศบาลเมืองชัยนาท

 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยนาท

Mobirise Website Builder

1.การสำรวจข้อมูล

Mobirise Website Builder

2.ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียในชุมชน

Click View
Mobirise Website Builder

3.บันทึกรายงานผลการสำรวจ(มาตรา80)

Click View
Mobirise Website Builder

4.การเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

Click View
Mobirise Website Builder

5.กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน

Click View
Mobirise Website Builder

ุ6.เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

Click View