ปลัดเทศบาล
Municipal Clerk

นายอรุณ   คุ้มหุ่น
โทร 056-411942
โทร 056-414444 ต่อ22

รองปลัดเทศบาล
Deputy Municipal Clerk

นายไพโรจน์   พัวพานิช
โทร 056-414444 ต่อ44

รองปลัดเทศบาล
Deputy Municipal Clerk

นายไพโรจน์  รัศมี
โทร 056-414444 ต่อ44

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Director of the Division of the Municipal Clerk Office

นางสาวน้ำฝน   วลานันทฤทธิ์(รักษาการในตำแหน่ง)
โทร 056-412434
โทร 056-414444 ต่อ51

ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of the Division of Finance

นางสาวสุวพีร์   เชาวลิต
โทร 056-412427
โทร 056-414444 ต่อ21

ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Division of Public Work

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร
โทร 056-414444 ต่อ 81ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of Public Health
and Environment

นางสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์
โทร 056-412430
โทร 056-414444 ต่อ31

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Director of the Division of Education

นางสายชล ภาคศิริ 
โทร 056-412431
โทร 056-414444 ต่อ61

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Director of the Division of Strategy and Budget

นางสาวสุกัญญา อ่อนพร(รักษาการในตำแหน่ง)
โทร 056-411714 
โทร 056-414444 ต่อ 71ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Director of the Division of Social Welfare

นายชาญชัย ศิริวัฒน์
โทร 056-415644
โทร 056-414444 ต่อ41

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
Director of the Division of Staff

นายไพฑูรย์ โชติการุณย์ (รักษาการในตำแหน่ง)
โทร 056-412434
โทร 056-414444 ต่อ51

Mobirise
Chainat Town Municipality
www.chainatcity.go.th

Chainat Town Municipality ‌