สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

โทร 081-727-9591
เมษายน2564

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายสุชาติ สรสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
พฤษภาคม 2567 

เลขานุการสภาเทศบาล
Secretary of the Municipal Council

นายอรุณ คุ้มหุ่น
ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายวรกร ไหลรุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายรัตนัย กำเนิดเกียรติศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
28 มีนาคม 2564

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายจามีกร โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
13 กุมภาพันธ์ 2565 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายณัฐพงษ์ นวลแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายสิรโชค ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
28 มีนาคม 2564 

Mobirise
สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายนพดล เจริญหินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
28 มีนาคม 2564

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายบรม โอภาศิริโฆษิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
28 มีนาคม 2564 

Mobirise
สมาชิกสภาเทศบาล
Council member

นายวินัย ขำกล่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
28 มีนาคม 2564 

สมาชิกสภาเทศบาล
Council member 

นางสาวสุภัทรา ภัทราภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
19 กันยายน 2564 

Chainat Town Municipality