คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน
(ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของทางราชการ พ.ศ. 2558)

1.งานบัตรประจำตัวประชาชน
2.แจ้งเกิด/แจ้งตาย
3.แจ้งย้ายที่อยู่
4.งานชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.งานชำระภาษีป้าย
6.งานจดทะเบียนพาณิชย์
7.งานขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
8.งานขออนุญาตรื้อถอน
9.งานขออนุญาตต่อเติม/ดัดแปลงอาคาร
10.งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ
11.งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ
12.งานลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
13.งานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
14.ขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
15.ขออนุญาตฆ่าสัตว์
16.ขอใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องใช้เสียง
17.ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
18.ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
19.ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม
20.ขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน
21.ขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
22.ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

Chainat Town Municipality