• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
คำสั่งเทศบาลเมืองชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งเทศบาลเมืองชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยนาท
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองชัยนาท
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช 2479
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2511
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานการอุทธรณ์ภาษีป้าย พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานการอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สิทธิที่ประชาชนควรรู้
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ