วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพโดยคำนึงถึงโภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตาฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการการดูแลอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จัดการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา
3. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. รณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษสู่เมือง คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
7. บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงาน และปรับกระบวนการทำงานให้มีการร่วมมือและบูรณาการอย่างจริงจัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน