• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน กรกฎาคม 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน มิถุนายน 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน พฤษภาคม 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน เมษายน 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน มีนาคม 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน มกราคม 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน ธันวาคม 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน ตุลาคม 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำ เดือน กันยายน 2561