• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การจัดเก็บและชำระภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและชำระภาษีป้าย
การจัดเก็บและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีปกติ
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาทีต่อราย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีแจ้งใหม่
สรุปกระบวนงานบริการ 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
กรณีปกติ
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนพาณิชย์
• แผนที่ตั้งพอสังเขป
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
• สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน
กรณีแจ้งใหม่
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนพาณิชย์
• แผนที่ตั้งพอสังเขป
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
• สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน