• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การจัดเก็บและชำระภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บและชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีป้ายกำหนดชำระ ภายในเดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี
• หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
• หากแจ้งเท็จหรือจงใจละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการต้องระวางโทษปรับ 5,000-50,000 บาท
การชำระภาษีป้ายกรณีป้ายเดิม
สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาทีต่อราย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่กรณีป้ายใหม่
สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
กรณีป้ายเดิม
• ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
• แผนที่ตั้งพอสังเขป
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
กรณีป้ายใหม่
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
• แผนที่ตั้งพอสังเขป
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
• ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
• ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร