การจัดเก็บและชำระภาษีป้าย การจัดเก็บและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บและชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีบำรุงท้องที่กำหนดต้องชำระ ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี
• เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี
• กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่
การชำระภาษีบำรุงท้องที่กรณีปกติ
สรุปกระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาทีต่อราย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่กรณีแจ้งใหม่
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาทีต่อราย
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
กรณีชำระตามปกติ
• ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
• ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
• เอกสารสิทธิที่ดิน
• บัตรประจำตัวประชาชน
กรณีมีการประเมินใหม่
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาเอกสารสิทธิ
• สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน