การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตติดตั้งหรือปิดป้ายโฆษณา การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 วัน
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
• รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายคนละ 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจำหน่าย
• ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย
• แผนที่พอสังเขปแสดงที่ตั้งจำหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)
• ใบอนุญาตให้ขายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (เอกสารตามข้อ 2 และ 3 ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ