การขอเลขที่บ้าน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกกรณี)
• ใบสูติบัตร (กรณีอายุ 15 ปี ถ้ามี)
• บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
• หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
• หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)
• หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น ส.ด.8 ส.ด.9 เป็นต้น
รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีต่างๆ
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)