• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การขอเลขที่บ้าน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกกรณี)
• ใบสูติบัตร (กรณีอายุ 15 ปี ถ้ามี)
• บัตรเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)
• หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย (กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย)
• หนังสือสำคัญประจำตัวของบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา (กรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว)
• หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น ส.ด.8 ส.ด.9 เป็นต้น
รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีต่างๆ
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)