• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2560