• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
นางญาณี ปิยะมงคล
ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท
นายไพโรจน์ พัวพานิช นายปกรณ์ ทองคำเจริญ นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ผู้อำนวยการกอง
นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
นายสุวรรณ์ โมรา
นายสุชาติ อรุณเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสมพิศ พวงน้อยปภา
นางสราวรรณ ขำเอี่ยม
นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองคลัง
คลิ๊กดูภาพขยาย