• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนิกร โตจีน
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
นายสุชาติ สรสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองชัยนาท
นายนพดล เจริญหินทอง
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายโสพล วงศ์สอาด
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
นายแสวง สงใย
รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท
นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
คลิ๊กดูภาพขยาย