สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนิกร โตจีน
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
นายสุชาติ สรสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองชัยนาท
นายนพดล เจริญหินทอง
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายโสพล วงศ์สอาด
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
นายแสวง สงใย
รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท
นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
คลิ๊กดูภาพขยาย