• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
พระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยให้ใช้อัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท 056-412427 ในวันและเวลาราชการ

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


22 ตุลาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1252 KB
22 ตุลาคม 2562 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 209 KB
10 ตุลาคม 2562 ผลการประเมินการจัดการสาธารณะตามเกณฑ์วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ.2562 453 KB
25 กันยายน 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 125 KB
25 พฤศจิกายน 2562 ส่งสำเนาประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลิองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 3138 KB
25 พฤศจิกายน 2562 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562 1857 KB
30 ตุลาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 315 KB
30 ตุลาคม 2562 ส่งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 165 KB
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 ในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน (บขส.ใหม่) #เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
วันพุธที่​23​ ตุลาคม​2562​#​เวลา​10.00​น.​นายยุทธพร​ พิรุณสาร​ นายอำเภอเมืองชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถ...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 )
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 ) วันพุธที่23 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 08:00 น พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ บริเวรหน้าพระบรมรา...