• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
พระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยให้ใช้อัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และชำระภาษีภายในเดือนเมษายน-สิงหาคม 2563ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท 056-412427 ในวันและเวลาราชการ

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

 

 

  
4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1586KB
27 ธันวาคม 2562 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2563 421 KB
25 พฤศจิกายน 2562 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1857 KB
22 ตุลาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1252 KB
 
14 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 222 KB
4 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเลิกแผนการจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 8) ประจำปีงบประมาณ 2562 225 KB
3 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 325KB
10 มกราคม 2563 ส่งข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเดือนธันวาคม 2562 553 KB