พื้นที่เขตเทศบาล 6.061 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 11,684 คน
ชาย          5,387 คน
หญิง         6,297 คน
ครัวเรือน   7,428  
ข้อมูล พฤศจิกายน 2563

chainat municipality 2020