นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี พร้อม หน.ส่วนราชการ อสม.และจนท.กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ยากไร้ ติดเตียง ภายใต้โครงการ "ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม พร้อมเจลแอลกอฮอล์และแผ่นรองซับ ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2563
html5 templates