จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid319) เทศบาลเมืองชัยนาทจึงได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองประชาชนทุกคนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงานลูกจ้างทุกคนที่มาปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงาน บริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อตรวจวัดไข้เบื้องต้น และมีเจลแอลกอร์ฮอร์สำหรับล้างมือ อันเป็นมาตรการเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid319)ในจังหวัดชัยนาท
free bootstrap themes