ข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลสภาพทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านกลางเมือง เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นในเขตเทศบาล เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ หนองคลี่ กักเก็บน้ำได้ 128,000 ลูกบาศก์เมตร , หนองหลวง กักเก็บน้ำได้ 32,000 ลูกบาศก์เมตร และหนองอิฐ กักเก็บน้ำได้ 50,000 ลูกบาศก์เมตร
น้ำเสีย
ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำเสียที่สามารถบำบัดได้ จำนวน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบน้ำเสียที่ใช้เป็นแบบ Waste Stabilization Pond ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล
การระบายน้ำ
ถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีทางระบายน้ำเกินกว่าร้อยละ 60 ของถนนทั้งหมดในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 สาย มีท่อระบายน้ำความยาวรวม 26.658 กม.
2. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 16 สาย มีท่อระบายน้ำความยาวรวม 10.220 กม.
รวมถนนที่มีท่อระบายน้ำ จำนวน 24 สาย ท่อระบายน้ำความยาวรวม 36.878 กม.
บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง ได้แก่ แนวถนนชัยณรงค์ทั้งสาย ถนนเทศบาลสัมพันธ์ทั้งสาย ระยะเฉลี่ยท่วมขังนานที่สุด 30 วัน ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม สาเหตุการท่วมขังเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใระดับสูงล้นตลิ่ง
ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะ ประมาณ 50 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ดินสำหรับกำจัดขยะมีทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขนขยะ ประกอบด้วย
1. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
2. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา จำนวน 2 คัน
4. รถยนต์กวาด / ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน
5. รถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน
6. รถยนต์บรรทุกขยะอัดหางเหยี่ยวความจุ 5 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน
7. รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เทท้าย จำนวน 1 คัน
8. รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ชานต่ำ จำนวน 1 คัน
9. รถขุดตีนตะขาบ (รถแม็คโคร) จำนวน 1 คัน
10. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
11. รถยนต์บรรทุกตู้ขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด
1. สวนนกชัยนาท
สวนนกชัยนาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาจังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเซีย เป็นตาข่ายครอบคลุมพื้นที่จากเขาพลองลงมาถึงที่ราบกว้างถึงไร่ มีความสูง 24 เมตร กว้าง 120 เมตร ยาว 240 เมตร นอกจากนี้ สวนนกชัยนาทยังมีกรงนกนานาชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการแบ่งแยกนกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ เช่น นกเหยี่ยว นกตะกราม นกกลางคืน เป็นต้น ภายในสวนนกจังหวัดชัยนาทยังมีพิพิธภัณฑ์ปลา ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปี 2538 และมีสวนงู เป็นสถานที่ที่ภาคเอกชนสร้างขึ้น นอกจากนั้น ยังมีสวนกระต่าย ร้านจำหน่ายสิ่งของที่ระลึก จักรยานน้ำ รถไฟเล็ก เป็นต้น
2. เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทย ลักษณะเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร มีช่องระบายน้ำ 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวา กว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้ เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนชลประทาน ประเภททดน้ำ – ส่งน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการของเขื่อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีทิวทัศน์สวยงามมาก เป็นเขื่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่นตัวมาอาศัยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน
3. เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เป็นเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่งโดยเทศบาลเมืองชัยนาทเป็นผู้ดำเนินการสร้างด้วยงบประมาณ 26 ล้านบาท เพื่อป้องกันการเซาะน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชัยนาท และนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วยสวนหิน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม เวทีการแสดง เก้าอี้นั่งชมวิว พื้นที่รอบบริเวณมีความสวยงามมากเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างใหญ่
4. วัดธรรมามูลวรวิหาร
วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก ห่างจากจังหวัดชัยนาทขึ้นไป 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาท เป็นวัดเก่าที่ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าวัดนี้สร้างในสมัยพญาลิไท กษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย) ในสมัยก่อนตรงบริเวณหน้าวัดจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือของชาวชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานใหญ่มากในสมัยนั้น ในพระวิหารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นพระพุทธรูปยืน ในฝ่าพระหัตถ์ที่ยกขึ้น ลักษณะปางห้ามญาติ มีรูปธรรมจักรติดอยู่ แปลกกว่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติทั่ว ๆ ไป จึงได้นามว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” ลักษณะพระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบอยุธยาผสมสุโขทัย และสิ่งที่น่าสนใจ คือ ใบเสมา ซึ่งตั้งรายรอบพระอุโบสถเป็นศิลปะทวายสีแดงสลักลวดลายต่างๆ เป็นศิลาแบบสมัยอยุธยา
5. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมืองฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา จากหลักฐาน ตามศิลปวัตถุที่ค้นพบพอสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งลงไปสรงน้ำที่หน้าวัดในเวลาจวนจะพลบค่ำ ได้ยินเสียงวัตถุกระทบขันตักน้ำและเห็นแสงเป็นประกาย จึงหยิบมาดูก็แน่ใจว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุ จึงอัญเชิญบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ ลักษณะของพระเจดีย์ยังเป็นปัญหาของนักโบราณคดีอยู่จนทุกวันนี้ บางท่านก็ว่าเป็นศิลปะแบบอู่ทอง บ้างก็ว่าเป็นศิลปะสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะศรีวิชัยผสม องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตตุรัสย่อมุมขึ้นไปรองรับซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน ซุ้มนำมีลักษณะใกล้เคียงกับซุ้มจรนำที่เจดีย์วัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาก นอกจากนั้นยังมีจารึกยืนยันการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏอยู่ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารนี้ด้วย
6. วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นที่ รู้จักกันทั่วประเทศ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับนามมะขามเฒ่านี้มีตำนานเล่าว่าแต่ก่อนมีต้นมะขาม อายุนับร้อยปีอยู่ตรงหน้าวัดริมฝั่งตลิ่ง ต่อมาริมตลิ่งได้พังลงต้นมะขามจึงจมหายไป สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นมณฑปแห่งเดียวที่มีวิธีการสร้างที่แปลก กล่าวคือ หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชาอาคมขลังสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวิธีการ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซม เป็นที่สักการะแก่ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป