ข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพทางสังคม
ประชากร
เทศบาลเมืองชัยนาท มีประชากร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ทั้งสิ้น 12,754 คน เป็นชาย 5,984 คน เป็นหญิง 6,770 คน จำนวนครัวเรือน 6,079 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,104 คนต่อตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ปี (พ.ศ.2551-2555)
สถานะ ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
เกิด 2,386 2,505 2,474 2,452 2,531
ตาย 102 133 111 1,205 1,286
ย้ายเข้า 888 896 734 542 702
ย้ายออก 2,287 2,270 2,123 3,075 3,286
บ้าน 6,114 6,263 6,417 6,549 6,654
ประชากร 13,985 13,760 13,544 12,958 12,791
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท พฤษภาคม 2556
ช่วงอายุประชากร ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 54 41 95 23 15 38 58 84 142
1 ปีเต็ม - 2 ปี 197 124 321 111 83 194 115 84 199
3 ปีเต็ม - 5 ปี 189 168 357 169 175 344 171 170 341
6 ปีเต็ม - 11 ปี 481 425 906 433 393 826 438 400 838
12 ปีเต็ม - 14 ปี 341 348 689 274 267 541 270 258 528
15 ปีเต็ม - 17 ปี 310 273 583 327 297 624 321 284 605
18 ปีเต็ม - 49 ปี 2,890 3,180 6,070 2,819 3,041 5,806 2,740 3,004 5,744
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 698 1,272 2,234 995 1,320 2,315 984 1,317 2,301
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 731 1,062 1,793 821 1,166 1,987 792 1,132 1,924
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท พฤษภาคม 2556
การเมืองการปกครอง
เทศบาลเมืองชัยนาท บริหารงานรูปแบบนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย
1. คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 1 คน
- รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 1 คน
2. สภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 คน
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารงานของเทศบาล แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 8 ส่วนราชการ ประกอบด้วย
1. สำนักปลัดเทศบาล 5. กองการศึกษา
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง 7. กองสวัสดิการสังคม
4. กองช่าง 8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย
1. พนักงานเทศบาล จำนวน    63   คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน    32   คน
3. พนักงานจ้างทั่วไป / ภารกิจ จำนวน   108   คน
รวม จำนวน   203   คน
การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง มัสยิด จำนวน 1 แห่ง
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ คลินิกเอกชน 13 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง ปี 2556 (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) มีจำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา (เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล) รวม 4,955 ราย ดังนี้
1. โรคติดเชื้อและปรสิต จำนวน 109 ราย
2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) จำนวน - ราย
3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน จำนวน 10 ราย
4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึ่ม จำนวน 707 ราย
5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม จำนวน 69 ราย
6. โรคระบบประสาท จำนวน 6 ราย
7. โรคตา รวมส่วนประกอบของตา จำนวน 59 ราย
8. โรคหู และปุ่มกกหู จำนวน 2 ราย
9. โรคระบบไหลเวียนเลือด จำนวน 1,318 ราย
10. โรคระบบหายใจ จำนวน 709 ราย
11. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จำนวน 169 ราย
12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง จำนวน 52 ราย
13. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึด จำนวน 393 ราย
14. โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ จำนวน 3 ราย
15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลัง จำนวน 1 ราย
16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด
(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)
จำนวน - ราย
17. รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ
จำนวน - ราย
18. อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
จำนวน 1,258 ราย
19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา จำนวน - ราย
20. อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา จำนวน 1 ราย
21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย จำนวน 8 ราย
การศึกษา
เทศบาลเมืองชัยนาทมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล แยกได้ ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จำนวนนักเรียน 1,804 คน ครู/อาจารย์ 86 คน ห้องเรียน 55 ห้อง
1.2 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ จำนวนนักเรียน 467 คน ครู/อาจารย์ 26 คน ห้องเรียน 18 ห้อง
1.3 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง จำนวนนักเรียน 263 คน ครู/อาจารย์ 13 คน ห้องเรียน 12 ห้อง
ชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปฐมวัย 2 36 51 87 1 12 10 22 - - - -
อนุบาล 1 4 61 59 120 1 24 18 42 2 33 30 63
อนุบาล 2 4 85 65 150 1 19 18 37 2 21 14 35
อนุบาล 3 - - - - 1 20 17 37 1 11 22 33
รวมชั้นอนุบาล 10 182 175 357 4 75 63 138 5 65 66 131
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 82 91 173 2 29 15 44 1 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 94 86 180 1 9 12 21 1 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 77 73 150 2 24 25 49 2 17 19 36
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 79 80 159 2 24 17 41 1 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 98 96 194 1 19 14 33 1 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 88 82 170 1 14 13 27 1 12 8 20
รวมชั้นประถมศึกษา 30 518 508 1,026 9 119 96 215 7 62 70 132
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 60 60 120 2 23 21 44 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 73 88 161 2 26 17 43 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 85 55 140 1 16 11 27 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - - - - - - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - - - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - - - -
รวมชั้นมัธยมศึกษา 15 218 203 421 5 65 49 114 - - - -
รวม 55 918 886 1,804 18 259 208 467 12 127 136 263
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท มิถุนายน 2556
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
2.1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
2.2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
2.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย
3. โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
3.1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
4. โรงเรียนเอกชน
4.1 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
ชุมชน
เทศบาลเมืองชัยนาท มีชุมชนที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง จำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย
ลำดับที่ รหัสชุมชน ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
1 18990001 ชุมชนเมตตาร่วมใจ 683 389
2 18990002 ชุมชนหัวรอ 764 276
3 18990003 ชุมชนศรีวิชัย 1,173 531
4 18990004 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 484 314
5 18990005 ชุมชนหลักเมือง 917 459
6 18990006 ชุมชนสุขใจ 588 189
7 18990007 ชุมชนศาลาปู่ปี 1,254 602
8 18990008 ชุมชนท่าแจง 494 162
9 18990009 ชุมชนบางตาทอง 509 204
10 18990010 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 1,228 615
11 18990011 ชุมชนคงธรรม 674 515
12 18990012 ชุมชนตรายางสัมพันธ์ 665 522
13 18990013 ชุมชนท่าชัย 489 174
14 18990014 ชุมชนบ้านท่าไม้ 403 125
15 18990015 ชุมชนหัวยาง 287 92
16 18990016 ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา 881 664
17 18990017 ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง 758 385
18 18990018 ชุมชนหนองหลวงพัฒนา 501 396
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท พฤศจิกายน 2555
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้และความเสียหายที่งานป้องกันฯ ดำเนินงานในปี พ.ศ.2555 มีดังนี้
1. ไหม้บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง
2. ไหม้ทรัพย์สินของราษฎรนอกเขตเทศบาล จำนวน 6 ครั้ง
3. ไหม้ป่า หญ้า ภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 ครั้ง
4. ไหม้ป่า หญ้า ภายนอกเขตเทศบาล จำนวน 7 ครั้ง
วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และบุคลากรที่ใช้ในการดับเพลิง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556) ประกอบด้วย
1. รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 คัน
2. รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
3. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
4. รถยนต์กู้ภัยพยาบาล จำนวน 1 คัน
5. รถยนต์ตรวจการณ์และบรรทุกเครื่องหาบหาม จำนวน 3 คัน
6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 43 คน
7. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จำนวน 277 คน
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยาน จำนวน 33 คน