• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพทางสังคม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การพาณิชยกรรมและการบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จำแนกตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข มีดังนี้
1. กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 336 ราย
2. สถานที่จำหน่ายอาหาร / สะสมอาหาร จำนวน 201 ราย
3. สถานที่แต่งผม จำนวน 66 ราย
4. จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 650 ราย
5. อื่นๆ - ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง , สถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง , โรงแรม 4 แห่ง , ตลาดสด 2 แห่ง
การธนาคาร
จังหวัดชัยนาทมีธนาคารเปิดดำเนินการอยู่ จำนวน 13 ธนาคาร รวม 35 สาขา ดังนี้
ลำดับที่ ธนาคาร สาขาในเขตเทศบาล สาขาอื่น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชัยนาท สรรคบุรี , หันคา
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชัยนาท , เทสโก้ โลตัส ชัยนาท โพนางดำ , หันคา
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชัยนาท -
4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชัยนาท วัดสิงห์ , สรรคบุรี , หันคา
5 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชัยนาท -
6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชัยนาท วัดสิงห์ , สรรพยา
7 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ชัยนาท หันคา , หางน้ำสาคร
8 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชัยนาท -
9 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) - มโนรมย์
10 ธนาคารออมสิน ชัยนาท มโนรมย์ , วัดสิงห์ , สรรคบุรี , สรรพยา , หันคา
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชัยนาท -
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชัยนาท มโนรมย์ , วัดสิงห์ , สรรคบุรี , สรรพยา , หันคา
13 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ชัยนาท -
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
• ถนนทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย ที่ผ่านเขตเทศบาล ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากจังหวัดกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชัยนาทไปจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่เชียงราย
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) เริ่มต้นจากจังหวัดชัยนาทเชื่อมต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร
• ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 164 สาย ความยาวประมาณ 43.525 กิโลเมตร แยกเป็น
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 116 สาย ความยาวประมาณ 22.438 กิโลเมตร
2. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 37 สาย ความยาวประมาณ 19.147 กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 11 สาย ความยาวประมาณ 1.940 กิโลเมตร
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 154 สาย ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 10 สาย แบ่งเป็น
1. โคมไฟหลอดไฟนีออน 36 วัตต์ จำนวน 1,066 จุด
2. โคมไฟหลอดไฟนีออน 18 วัตต์ จำนวน 7 จุด
3. โคมไฟแสงจันทร์ จำนวน 495 จุด
ที่มา : กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
ระบบประปา
ดำเนินงานโดยสำนักงานประปาชัยนาท ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา อัตรากำลังการผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน มีผู้ใช้น้ำ 9,678 ราย พื้นที่ครอบคลุมในเขตเทศบาลทั้งหมด
การไฟฟ้า
1. สถานีจ่ายไฟฟ้ามโนรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ และ อ.พยุหะคีรี มีรายละเอียดการจ่ายไฟ ดังนี้
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 100 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน 28 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าสำรองคงเหลือ 72 เมกกะวัตต์
2. สถานีไฟฟ้าชัยนาท ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี และ อ.หันคา มีรายละเอียดการจ่ายไฟ ดังนี้
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตใช้ 50 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน 34 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าสำรองคงเหลือ 16 เมกกะวัตต์
3. สถานีไฟฟ้าชัยนาท ตั้งอยู่ อ.หันคา จ.ชัยนาท จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ อ.หันคา มีรายละเอียดการจ่ายไฟ ดังนี้
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตใช้ 25 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน 13 เมกกะวัตต์
ปริมาณไฟฟ้าสำรองคงเหลือ 12 เมกกะวัตต์
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยนาท 2552
การไปรษณีย์
ดำเนินงานโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตเทศบาลมีที่ทำการ 1 แห่ง ทั้งจังหวัดชัยนาท มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 8 ที่ทำการ คือ
1. ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000 โทร. 0-5641-1226
2. ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ อ.มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110 โทร. 0-5649-1232
3. ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120 โทร. 0-5646-1315
4. ที่ทำการไปรษณีย์หันคา อ.หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130 โทร. 0-5645-1188
5 ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี อ.สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140 โทร. 0-5648-1463
6. ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา อ.สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150 โทร. 0-5649-9116
7. ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู อ.หันคา รหัสไปรษณีย์ 17160 โทร. 0-5648-9124
8. ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17170 โทร. 0-5643-1370
โทรศัพท์
มีผู้ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ/โทรศัพท์บ้าน และบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ คือ
1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
การเงินการคลัง
สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555
ที่ หมวดรายรับ งบประมาณประจำปี
2551 2552 2553 2554 2555
1 หมวดภาษีอากร (จัดเก็บเอง) 10,873,182.73 11,120,027.69 11,786,895.64 13,070,507.36 13,835,047.30
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต 2,752,939.77 3,036,193.75 4,563,912.89 3,578,809.49 4,278,285.66
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,813,696.24 2,017,685.48 2,143,485.70 1,804,819.45 2,006,506.09
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 1,436,127.57 1,608,654.34 2,156,214.64 3,230,751.69 4,497,972.99
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 459,339.86 939,599.30 910,311.00 208,896.00 418,969.30
6 หมวดภาษีที่รัฐจัดสรรให้ 29,084,490.50 27,731,938.12 39,569,196.23 37,807,372.15 40,588,004.74
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 81,984,117.82 78,700,849.51 29,209,206.00 34,081,730.00 34,253,257.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 128,403,894.49 125,154,948.19 90,339,222.10 93,779,886.06 99,878,043.08
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท
สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555
งบ หมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี
2551 2552 2553 2554 2555
งบกลาง งบกลาง 9,767,847.58 8,663,399.16 5,918,203.01 8,480,294.83 13,072,556.56
บำเหน็จ/บำนาญ 1,983,647.00 1,120,508.00 1,065,500.00 1,134,478.00 1,318,068.16
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,975,553.74 3,654,000.00 3,654,000.00 2,876,082.00 3,429,316.14
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 55,575,443.29 61,643,700.43 26,884,881.58 28,708,881.86 32,684,480.66
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน 5,920,960.75 3,685,761.40 2,899,677.00 2,094,691.00 1,778,980.91
ค่าใช้สอย 22,140,018.86 23,957,471.13 11,928,864.80 25,313,677.25 18,626,139.14
ค่าวัสดุ 12,036,372.95 12,786,660.54 13,188,947.04 14,248,764.09 13,824,617.38
ค่าสาธารณูปโภค 3,729,908.36 4,096,128.50 4,606,697.94 3,018,880.02 3,308,043.08
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1,059,010.00 808,350.00 219,323.00 242,200.00 116,832.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,816,500.00 423,800.00 6,000,000.00 - -
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ/อปท. 886,662.50 1,688,450.00 6,837,825.00 6,345,050.00 7,048,400.00
รายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น - - 5,472,395.62 - -
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 121,891,925.03 122,528,229.16 88,676,314.99 92,462,999.05 95,207,434.03
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท