• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลสภาพทางสังคม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งอาณาเขต
เทศบาลเมืองชัยนาทตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ระยะ 50 ม. และห่างจากริมคลองหัวยางฝั่งเหนือ ระยะ 900 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามแนวเส้นตั้งฉากกับคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ ตรง กม. 8.300 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ฟากตะวันออกตรง กม. 8.300
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินตอน สิงห์บุรี- ชัยนาท ฟากตะวันตก ตรงปลายคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทฟากตะวันตก
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ถึงปลายถนนพรหมประเสริฐแล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกแนวเดียวกับคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกระยะทาง 50 เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1
คลิ๊กดูภาพขยาย

คลิ๊กดูภาพขยาย
ขนาดและพื้นที่
เทศบาลเมืองชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 6.061 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลเขาท่าพระบางส่วน ตำบลบ้านกล้วยบางส่วน และตำบลท่าชัยบางส่วน
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคันกั้นน้ำชลประทานเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ทุกปี
ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวที่สุด จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลำดับ ในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ทรัพยากรธรรมชาติ – แหล่งน้ำ
ในเขตเทศบาลไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ประชาชนนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาของการประปาภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นในเขตเทศบาล เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ หนองคลี่ หนองอิฐ และหนองหลวง