HOME>>>>>
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการรับจ่ายเงินและสถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบ 6เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส ที่ 2)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส ที่ 1)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561