กำหนดการนัดประชุมสภาเทศบาล
 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563