ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท

ส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร สนับสนุนน้ำพริกชุมชนบ้านท่าไม้ (สินค้า OTOP)จำหน่ายที่ตลาดสดภาษีซุง

ส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร สนับสนุนสมาชิกชุมชนตรายางสัมพันธ์จำหน่ายอาหารที่ตลาดต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท

ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  สนับสนุนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการทำสบู่สมุนไพรร่วมกับกศน. วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564

ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ โครงการทำสบู่สมุนไพร

ส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท

ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ กองทุนเงินล้านชุมชนเมตตาร่วมใจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มชุมชนเมตตาร่วมใจ

Chainat Town Municipality