มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
มาตรการป้องกันการละเว้นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
2. ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
web site : : www.chainatcity.go.
โทร 056-414444
e-Mail : info@chainatcity.go.th
ไปรษณีย์ 58/36ถนนวงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
3. การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
แผนพับประชาสัมพันธ์