การส่งเสริมสุขภาพแบะการควบคุมป้องกันโรค
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรม 2563
2. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
กิจกรรม 2563
3. กิจกรรมการบริหารจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว
กิจกรรม 2563
4.การดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน
กิจกรรม 2563