กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
1. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
เดือน/ปี การเบิกจ่าย ช่วงอายุ เพิ่ม/ลด
60-69 70-79 80-89 90> รวม  +/-
08/64 เข้าบัญชี 974 1140 428 535 199 235 25 32 1626 1942 4
เงินสด 166 107 36 7 316
07/64 เข้าบัญชี 946 1134 421 536 193 236 25 32 1585 1938 8
เงินสด 188 115 43 7 353
06/64 เข้าบัญชี 928 1123 417 538 193 237 24 32 1562 1930 -1
เงินสด 195 121 44 8 368
05/64 เข้าบัญชี 904 1119 413 539 189 240 24 33 1530 1931 1
เงินสด 215 126 51 9 401
04/64 เข้าบัญชี 877 1113 401 540 186 243 23 34 1487 1930 -4
เงินสด 236 139 57 11 443
03/64 เข้าบัญชี 856 1110 391 543 180 246 23 35 1450 1934 6
เงินสด 254 152 66 12 484
02/64 เข้าบัญชี 846 1101 388 544 180 248 23 35 1437 1928 2
เงินสด 255 156 68 12 491
01/64 เข้าบัญชี 839 1098 388 545 180 248 23 35 1430 1926 6
เงินสด 259 157 68 12 496
12/63 เข้าบัญชี 828 1087 391 548 181 250 23 35 1423 1920 11
เงินสด 259 157 69 12 497
11/63 เข้าบัญชี 816 1074 390 547 183 253 23 35 1412 1909 0
เงินสด 258 157 70 12 497
10/63 เข้าบัญชี 814 1071 390 549 182 254 23 35 1409 1909 21
เงินสด 257 159 72 12 500
09/63 เข้าบัญชี 833 1116 370 518 162 231 15 23 1380 1888 8
เงินสด 283 148 69 8 508
08/63 เข้าบัญชี 823 1108 368 518 161 231 15 23 1367 1880 5
เงินสด 285 150 70 8 513
07/63 เข้าบัญชี 812 1100 368 519 161 233 15 23 1356 1875 -3
เงินสด 288 151 72 8 519
06/63 เข้าบัญชี 805 1098 362 523 159 232 17 25 1343 1878 3
เงินสด 293 161 73 8 535
05/63 เข้าบัญชี 793 1092 357 524 153 234 17 25 1320 1875 -2
เงินสด 299 167 81 8 555
04/63 เข้าบัญชี 768 1089 342 525 152 237 15 26 1277 1877 0
เงินสด 321 183 85 11 600
03/63 เข้าบัญชี 733 1083 328 526 147 242 15 26 1223 1877 -12
เงินสด 350 198 95 11 654
02/63 เข้าบัญชี 714 1084 319 532 137 245 15 28 1185 1889 7
เงินสด 370 213 108 13 704
01/63 เข้าบัญชี 708 1075 320 532 138 246 16 29 1182 1882 8
เงินสด 367 212 108 13 700
12/62 เข้าบัญชี 695 1062 320 533 138 249 17 30 1170 1874 5
เงินสด 367 213 111 13 704
11/62 เข้าบัญชี 687 1050 320 535 140 252 18 32 1165 1869 7
เงินสด 363 215 112 14 704
10/62 เข้าบัญชี 675 1039 321 536 140 253 19 34 1155 1862 9
เงินสด 364 215 113 15 707
09/62 เข้าบัญชี 719 1105 291 506 124 223 5 19 1139 1853
เงินสด 386 215 99 14 714
2. กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
1.ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
-อบรมโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
2.ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
-รางวัลครอบครัวร่มเย็น
-โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
-โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองผู้สูงอายุ
-โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กลุ่มผู้สูงอายุ
-กิจกรรมคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
4.ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
-โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และขยายผลการดำเนินโครงการด้านผู้สูงอายุ 2563
-บุคลากรได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและส่งเสริมอาชีพสตรีสูงอายุ
5.ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
-ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
กิจกรรม 2563
4. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้/ไร้ที่พึ่ง
กิจกรรม 2563
5.การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
กิจกรรมที่สนับสนุนคนพิการ 2563