การพัฒนาเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
 
 
1. กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่
กิจกรรม 2563
2. กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว
กิจกรรม 2563