เทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ประเภทการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2539
อัตราค่าจัดเก็บ
2. ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2539
อัตราค่าจัดเก็บ
3. ประเภทตลาด
เทศบัญญัติเรื่อง ตลาด พ.ศ.2539
การขออนุญาต
4. ประเภทสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ.2539
อัตราค่าจัดเก็บ
5.ประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2539
อัตราค่าจัดเก็บ