สถานที่ท่องเที่ยว

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
เป็นเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่งโดยเทศบาลเมืองชัยนาทเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด   และเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชัยนาทและนักท่องเที่ยวทั่วไป บริเวณโดยรอบประกอบด้วย ศาลหลักเมือง สวนหินสนามเด็กเล่น สวนหย่อม เก้าอี้นั่งชมวิว เครื่องออกกำลังกาย พื้นที่รอบบริเวณมีความสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ 

เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศภายในพระอุโบสถมีภาพ เขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับนามมะขามเฒ่านี้มีตำนานเล่าว่าแต่ก่อนมีต้นมะขามอายุนับร้อยปีอยู่ตรงหน้าวัดริมฝั่งตลิ่งพังต้นมะขามจึงจมหายไป สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นมณฑปแห่งเดียวที่มีวิธีการสร้างแปลก กล่าวคือ หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชาอาคมขลังสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวิธีการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป เข้าไปสักการะได้อย่างสะดวก                           

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่ศุข) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่ศุข) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

หลวงพ่อธรรมจักร

วัดธรรมามูลวรวิหาร   เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก ห่างจากจังหวัด ชัยนาท ขึ้นไป 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทเป็นวัดเก่าที่ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาท มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าวัดนี้สร้างในสมัยพญาลิไท กษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย) ในสมัยก่อนตรงบริเวณหน้าวัดจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือของชาวชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและนครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานใหญ่มากในสมัยนั้น ในพระวิหารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นพระพุทธรูปยืน ในฝ่าพระหัตถ์ที่ยกขึ้นลักษณะปางห้ามญาติ มีรูปธรรมจักรติดอยู่ แปลกกว่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ทั่ว ๆ ไป จึงได้นามว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” ลักษณะพระพุทธรูปเป็นศิลปะ แบบอยุธยาผสมสุโขทัยมีใบเสมาตั้งรายรอบ พระอุโบสถเป็นศิลปะทวายสีแดงสลักลวดลายต่าง ๆ แบบสมัยอยุธยา

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทย ลักษณะเขื่อน มีความยาว 237.50 เมตร มีช่องระบายน้ำ 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวา กว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่าน เข้า - ออก ได้ เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนชลประทาน ประเภททดน้ำ – ส่งน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการของเขื่อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีทิวทัศน์สวยงามมาก เป็นเขื่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมอย่างใกล้ชิดได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่นตัวมาอาศัยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน 

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

กรมชลประทานได้เริ่มเตรียมงานเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 และเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกับระบบส่งน้ำในปี พ.ศ. 2495 จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 ช่วงระหว่างการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2498 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

สวนนกชัยนาท

สวนนกชัยนาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาจังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นตาข่ายครอบคลุมพื้นที่จากเขาพลองลงมาถึงที่ราบกว้างมีความสูง 24 เมตร กว้าง 120 เมตร ยาว 240 เมตร นอกจากนี้สวนนกชัยนาทยังมีกรงนกนานาชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการ แบ่งแยกนกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ เช่น นกเหยี่ยว นกตะกราม นกกลางคืน เป็นต้น ภายในสวนนกจังหวัดชัยนาทยังมีพิพิธภัณฑ์ปลา ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอ ของ ส.ส. ปี 2538 

สวนน้ำอวกาศ

อุโมงสัตว์น้ำ

Chainat Town Municipality