การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Chainat Town Municipality