กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Mobile friendly

ให้ความรู้และแนวทางการปฎิบัติตัวก่อนและหลังรับวัคซีนแก่แกนนำสุขภาพทั้ง 18 ชุมชน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง 

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในห้องสรรพสินค้า เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Mobile friendly

กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท

จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง

Mobile friendly

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา (กิจกรรมเต้นแอโรบิค)


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา (กิจกรรมเต้นบาสโลป)

Chainat Town Municipality