กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท

จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา (กิจกรรมเต้นบาสโลป)

Chainat Town Municipality