ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ตามมาตรา 80 แห่ง
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยปี2564

Chainat Town Municipality