กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม

1. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่และการตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้พิการ

Chainat Town Municipality