ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
                 

กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท

ข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม มิถุนายน 2567

ข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขฯ มิถุนายน 2567

Chainat Town Municipality