การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human resource Management )
เทศบาลเมืองชัยนาท

1. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      -นโยบาย     
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      -ประเด็นการดำเนินงานตามนโยบาย/ผลการดำเนินงาน
3. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      (1) การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร
            – ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
            – ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

      (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุุคลากร
            - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
            - ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
      (3) การพัฒนาบุคลากร
            - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
            - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566) เทศบาลเมืองชัยนาท 
      (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
            - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
      (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
            - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)
            - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
            - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี

Chainat Town Municipality