การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566) 
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566)
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและดำเนินการทางวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมายและวิธีการพัฒนา