รายงานสถิติการคลัง
รายงานการรับ-จ่ายเงิน/รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
รายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.(30กันยายน2564)
รายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.(30กันยายน2563)
รายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.(30กันยายน2562)
รายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561