การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต/แผนป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี