เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
4. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
6. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
7. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565