how to make a site for free

Local Administrative Committee

คณะผู้บริหารงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

Mobirise

นายอรุณ   คุ้มหุ่น

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

Mobirise

นายไพโรจน์   พัวพานิช

รองปลัดเทศบาล

Mobirise

นายไชยรัตน์   สระแจ่ม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Mobirise

นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต

ผู้อำนวยการกองคลัง

Mobirise

นายอำพล  สุขเกษม

รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

Mobirise

นายสุชาติ  อรุณเมือง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Mobirise

นางสมพิศ   พวงน้อยปภา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน/รก.ผอ.กองการศึกษา

Mobirise

นางสราวรรณ  ขำเอี่ยม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม