พื้นที่เขตเทศบาล 6.061 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 11,674 คน
ชาย          5,377 คน
หญิง         6,297 คน
ครัวเรือน   7,428  
ข้อมูล มกราคม 2564

chainat municipality 2020